Идеята на курса е да надгради усвоеното по методи на теренното изследване като теоретизира с подготвянето на изследването и демонстрира какво се случва след събирането на теренната информация. По този начин чрез занаята на изследване се дава възможност на студентите да очертаят мястото на етнологията и социалната антропология сред останалите социални и хуманитарни дисциплини. Целите на курса са да помогне на студентите да: анализират теренна информация; сравняват, отчитайки контекста; идентифицират теоретични перспективи, и представят аргументирано антроположки тези. Ядро са сравненията в контекст и използването на случаи. Основна тема е диалогът на „антроположкия” (конструктивисткия) с „научния” (позитивисткия) подход. Смисълът от "теорията" се вижда само във възможността за нейното приложение. В тази връзка, независимо от наименованието си, курсът е с практическа насоченост.

Завършилите курса ще знаят основните видове анализ на качествени данни и ще могат да: изразяват собствената си позиция по антроположки проблеми и представят свои тези чрез езика на антропологията.

Курсът критически рефлектира върху основните понятия "социално неравенство" и "социална стратификация". Дискурсът за "социалното неравенство" се разглежда като специфична форма на обективиране (удвояване) на съществуващите социални различия, а оттук, доколкото бива седиментиран в конкретни теоретични модели, и за тяхното легитимиране и възпроизвеждане. Тази понятийна рамка предполага, от една страна, преглед на основни теории за социалното неравенство и стратификация, а от друга - проблематизиране на конкретни форми на социалното разслояване. В тази връзка курсът ще постави акцент върху социалните страдания, възникнали като резултат от новите форми на неравенства (дигиталните разделения и стратификации; тези, свързани с възхода на генетиката и биотехнологиите, на екологичния расизъм и "ендоколониализъм" и т. н.), които пораждат и новите форми на социална неравноценност през 21 век.

Интеркултурната комуникация е учебна дисциплина, която се изучава само от студентите избрали модул „Експерт“ след първите две години на своето обучение. Дисциплината залага в много голяма степен на знанията и уменията, които студентите са придобили в предходните години на базово обучение по етнология и антропология. Централни понятия, на които интеркултурната комуникация като учебна дисциплина се опира са култура (в широкия смисъл на думата), културен релативизъм, емическа и етическа гледна точка, смяна на перспективата, етноцентризъм и пр. От голямо значение за и знанията придобити в дисциплините Етнолингвистика и Стереотипи и предразсъдъци, с които ИКК има пресичащи се проблемни полета. Дисциплината залага най-вече на формирането на нагласи за освободено от стереотипи и оценки междукултурно общуване.