В курса са представени основните теоретични идеи за рефлексията и общ модел на тяхното приложение в широката обществена практика / образование, управление и др./.

Курсът има за цел да запознае студентите със структурата и съдържанието на специалната психология. Изясняват се общите принципи и задачи, както и теоретико-методологичната база на специалната психология /психология на лицата с увреждания/.

Специално внимание се отделя на водещите теоретични концепции, изясняващи механизмите и закономерностите на развитието на лицата с увредания. Прецизират се релациите увреждания - специални потребности - специални образователни потребности - специални социални потребности.

Сред основните задачи на курса са запознаване на студентите с:

- основните раздели на специалната психология: психология на лица с умствена изостаналост, с интелектуални увреждания, с генерализирани разстройства на развитиета, със зрителни затруднения, със слухови увреди, с обучителни трудности, с нарушения в емоционалното развитие;

- базисни аспекти на диференциалната диагностика при отделните категории лица с увреждания и със специални потребности;

- проблемите на формиране на персоналната идентичност и социалната компетентност на лицата с увреждания.

Курсът „Социална компетентност“ представя основни теми като:

-   проблемната област на социалната компетентност,

-  пространството на социалната компетентност през призмата на  видове компетенции и компетентности, които са в основата на формиране на персоналната идентичност,

-  формиране на компетентността,

-  взаимовръзката на социалната компетентност и социалните умения,

-  структура и прототипи на социалната компетентност, 

-  прилики, разлики и антагонизъм на социалната компетентност и социалната интелигентност,

Социалната компетентност е дискутируема проблематика в много научни и практико-приложни пространства. Значимостта на ефективните социални интеракции  е базисна за житейските, образователните и професионалните модели на поведение.

Курсът има за цел изучаване на теорията на привързаността и възможностите за приложението й в образователната среда. Студентите ще се запознаят с основни положения и понятия в теорията на привързаността, с процедури и методи за диагностика на привързаността и с основни нарушения на емоционалното привързване.

   Курсът по "Социална психология" има за цел да запознае студентите с предмета на тази наука и да предостави базисна информация по основните области, в които работят социалните психолози. Обхванати са теми, свързани със социално-психологичните методи за изследване на проблемите, някои аспекти на убеждаващата комуникация, междуличностното познание и изграждането на трайни междуличностни отношения. Внимание е обърнато и на проблемите на междугруповите и интеркултурните феномени, стереотипното мислене и поведение, предразсъдъците и дискриминацията; агресивното поведение и просоциалното поведение. Включена е информация за груповите процеси, свързани с  феномените на "конформизма", "подчинението","груповото мислене" и "поляризацията". Обхванати са темите за масовото поведение и масовите комуникации.

Курсът представя основни теми от областта на юридическата психология. Предназначен е да запознае студентите с една специфична област на приложната психология, която има особено практическо и социално значение. Разгледани са основни въпроси, свързани с психологическата същност на криминалното поведение, както и на престъпността като социален феномен.