Курсът е структуриран в три части. В първата част курсът се изясняват теоретичните проблеми на дефинирането на лидерството, редица свързани и допълващи понятия, ролята на елитите за излъчването и дейността на лидерите. Разглежда се историческата еволюция в политическото лидерство, както и характерната съвременна културна и институционална среда на лидерството.

Във втората част на курса вниманието се насочва към анализ на редица типове и стилове лидерство. Изследват се случаи на решително влияние на политическото лидерство за преодоляване на кризи и извършване на реформи. Основно място е отделено на състоянието на лидерството в посткомунистическите преходи и неговото отражение върху хода на  процесите на демократизация.

Третата част на курса е посветена на практически проблеми на изследването и оценката на политическото лидерство. Разглеждат се основните методи и техники на лидерско мислене и въздействие, както и начините за формиране на съответните умения. Изясняват се изискванията към изграждане и управление на отношенията в най-близката среда (екипа) на политическия лидер.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните политически идеи и техните автори от Античността до епохата на Френската революция. Идеите на отделните автори се разглеждат в контекста на политическите реалности, светогледните и философски нагласи на съответната епоха, както и в контекста на развитието на политическата мисъл през различните епохи. Курсът съдържа два основни раздела: Политическите идеи през Античността и Средновековието и Политическите идеи през Новото време и епохата на Просвещението.