Целта на курса е да запознае студентите с основните понятия, теоретични направления и методи при изследване на населението. Курсът ще ги направи способни за анализ на демографски данни, извлечени от националната статистика на България и на други държави, също - от международни източници като Евростат, Международната здравна организация (WHO), Отдела за населението към ООН и др. Ще могат да различават двата вида данни за населението: т. нар. "моментни данни" (stock data)  и периодни данни - за "периодни съвкупности" (flow data), както и основните елементи на демография процес - естествено и миграционно движение на населението. Ще могат да изчисляват и анализират основни демографски показатели, включително таблици за смъртност, демографски коефициенти, показатели за динамика и др. Ще получат компетентност за разпознаване и анализиране на демографската ситуация и тенденциите в областта на населението и семейството в отделни страни и региони на Европа и в света.

Въведение към методите: регресионен анализ, корелационен анализ и дисперсионен анализ.

Курсът запознава студентите с основни понятия в статистиката: статистическа съвкупнсокт, единица на съвкупността, признак, разпределение. Дадени са дефиниции, обяснения и примери. 

Чрез обучението по „Електронна търговия” се изграждат теоретични познания за основните методи и средства за търговия в Интернет. По време на практическите занятия студентите придобиват компетенции за прилагане на информационните системи и технологии при сключване на цифрови сделки.