Този курс съдържа материалите необходими за провеждане на упражненията по Икономически теории

Целта на курса е да запознае бъдещите икономисти със съвременните постижения на приложната информатика и модерните софтуерни приложения за автоматизация и управление на бизнес процеси. В края на обучението студентите трябва да могат да прилагат получените знания и практически умения за събиране, съхраняване, обработка и анализ на икономическа информация. Всеки студент трябва да може самостоятелно да формулира и решава задачи посредством включените в курса програмни продукти

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика“ е предназначен за докторантите и студентите, изучаващи дисциплината „Макроикономика“. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е запознаване с основните теоретични постулати в макроикономиката в краткосрочен период. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист, работил по съответната тематика, и представя литературните източници, които е необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи. Допълването на теоретични текстове и дефинирането на основни понятия от макроикономиката цели не само тестване на знанията ви по макроикономика, но и предоставя насоки за тяхното усъвършенстване и надграждане. Тестовите въпроси и практическите задачи, които се засягат във всяка от темите, се разглеждат в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и участва при формирането на крайния резултат на всеки от студентите по дисциплината. В края на свитъка със семинарни занятия са дадени и примерни тестове, които ще подпомогнат подготовката на докторантите и студентите.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и
провеждане на упражнения по Маркетинг

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика, второ ниво“ е
предназначен за докторантите и студентите, изучаващи икономика. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е надграждане на знанията по макроикономика от основния курс и развиване на умения за анализиране на икономически процеси. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и
интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в
макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист,
работил в съответната тематика, представя литературните източници, които е
необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи и
прави преглед на свързани основни теоретични тези. Тестовите въпроси и въпросите
за дискусия се разглеждат в рамките на аудиторните занятия с редовните
студенти, а за задочните студенти са обект на самостоятелна работа.
Практическите задачи, които се засягат във всяка една от темите, се разглеждат
в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и формира
крайния резултат на докторантите и студентите по дисциплината.

Дисциплината „Приложен икономически анализ в софтуерна среда” цели изграждане на практически умения на докторантите и студентите за анализиране на икономически данни. По време на курса те се запознават с характеристиките на системата на националните сметки, аналитичното представяне на платежния баланс, обхвата на публичния сектор и консолидираните парични отчети. Целта на дисциплината е въз основа на данни за състоянието на българската икономика за конкретен период да се изчислят макроикономически показатели по сектори на националната икономика (реален, външен, публичен и паричен), за което се използват възможностите на Microsoft Excel. Впоследствие самостоятелно изчислените показатели се анализират с оглед очертаване на икономически тенденции и проследяване на динамиката на икономическите показатели. При анализа на макроикономическата ситуация в страната е необходимо да се акцентира върху идентифициране на основните макроикономически дисбаланси и задачи пред икономическата политика. Докторантите и студентите, завършили успешно курса по „Приложен икономически анализ в софтуерна среда“, ще познават статистическите източници за макроикономически данни, характеристиките на отделните макроикономически показатели по сектори на националната икономика, както и възможностите на софтуерните продукти за анализиране на  макроикономическата динамика. В резултат на придобитите знания и умения по време на курса ще могат да анализират икономически данни посредством софтуерни продукти и да обосновават решения, изводи и препоръки за провеждането на макроикономическа политика.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и провеждане на упражнения по Икономически теории

В електронния курс МАТЕМАТИКА са разгледани елементи от линейната алгебра, аналитичната геометрия, диференциалното и интегрално смятане и тяхното приложение в икономиката.

Курсът е предназначен за студенти, обучаващи се по магистърски програми на Факултета по икономически и социални науки, които в бакалаварската си степен не са изучавали математика.