Учебният курс "Музикални инструменти" е адресиран към студентите от ОКС "бакалавър" специалности НУП, НУПче, ПНУП. Съдържанието на учебния курс е продиктувано от необходимостта от познания за класическите и българските народни инструменти поради активното им присъствие в обучението по музика в предучилищното и училищното образование. Целта на курса е да запознае студентите с характеристиките на музикалните инструменти и е богато онагледен с видеоматериали, представящи визията, звукоизвличането и характерната звучнаст на всеки от музикалните инструменти.

Целта на курса  е да разшири музикалната култура на студентите с представяне на основните етапи в развитието на музикалното изкуство в контекста на историческото и общокултурното развитие на човечеството след средата на XVIII век. Тематичното съдържание е свързано с основните характеристики на различните стилови направления, техните най-ярки представители и музикално творчество от средата на XVIII век до наши дни.

Курсът е насочен към изграждане на музикалнотеоретична и изпълнителска култура на студентите. Тематичното съдържание осигурява задълбочено разглеждане на историческите епохи в развитието на музикалното изкуство, стиловите направления, музикалните школи и техните представители, музикалните жанрове и форми на музициране до средата на 18. век.