Целта на курса е да представи на обучаваните функционалните възможности за създаване на е-тестове в среда за е-обучение Moodle. Основните теми в курса са:

  • Структура и съдържание на тест
  • Създаване, настройки и оценяване на тест
  • Типове тестови единици
  • Изграждане на банка от тестови единици
  • Импорт и експорт  на тестови единици
Отговорно звено: Регионален център за дистанционно обучение
Отговорно звено: Регионален център за дистанционно обучение

Курсът "Среда за електронно обучение Moodle" е предназначен за обучение на преподаватели за работа с Moodle. В курса са включени материали за:

  • създаване и настройка на е-курс;
  • добавяне на учебни ресурси;
  • добавяне на учебни дейности.
Отговорно звено: Регионален център за дистанционно обучение
Отговорно звено: Регионален център за дистанционно обучение
Отговорно звено: Регионален център за дистанционно обучение