Курсът по "Изкуствени генетични системи" има за цел да даде подробни познания относно принципите на преноси на гени в природата и на разработване на изкуствени системи за изследване на генетични явления. Обсъждат се основните принципи и методи на генното инженерство, създаване на клонотеки и системи за тяхната експресия. Описват се принципите на реализация на основните направления в белтъчното инженерство (рационален дизайн на белтъчни молекули, включително насочена и случайна мутагенеза, свързване на синтезираните белтъци с фагови и рибозомни дисплеи и т.н. ).