Курсът “Медицинска генетика” предоставя сравнителна информация за наследствеността при човека в норма и патология. Той отразява съвременното ниво на медико-генетични познания за наследствената патология и значимостта  на генетичния подход при изучаване на конкретни клинични случаи, както и при изграждане диагноза и прогноза за наследствени болести и предразположения. Обучението по медицинска генетика дава основна теоретична и практическа подготовка на студентите чрез обсъждане генетичните аспекти на човешката патология и чрез решаване на генетични казуси за нуждите на медико-генетичното консултиране.