Курсът по Обща Генетика е представен от два ресурса: 1. "Генетика – теоретични постановки” и 2. Въпроси и отговори по генетика. В него се разкриват общите закономерности и теоретични основи на наследствеността и изменчивостта. Изучават се хромозомите като основни  носители на наследствеността. Обръща се внимание на надмолекулната организация на еукариотния геном. Акцентува се върху менделовата генетика. Обсъждат се въпроси в областта на мутационната, молекулярната, популационната, еволюционната и селекционната генетика.