В електронния курс по Обща и популационна генетика се разкриват общите закономерности на наследствеността и изменчивостта, характера на материалните носители и механизмите, чрез които се реализират тези явления. Разгледани са генетичните процеси, които се осъществяват на ниво „популация”, както и въпросите, свързани с генетичната статика на популациите и условията за нейното установяване и поддържане; анализиране на генотипната структура и генофонда на популациите в условията на генетична статика и динамика; зависимостта между генотипната структура на популациите и системите на размножаване. Електронният курс е разделен на две части – избрани глави от общата генетика и основни проблеми на популационната генетика.