В курса по “Основи на генетиката” се разкриват общите закономерности на наследствеността и изменчивостта, характера на материалните носители и механизмите, по които се реализират генетичните явления. Отделено е необходимото време за изучаване на основните раздели на генетиката – хибридологичен анализ; цитогенетика; мутационна генетика; генетика на индивидуалното развитие. Отделните теми са съобразени със спецификата на професионална реализация на студентите от специалност „Специална педагогика”. В края на курса се разглеждат и принципните постановки на практическото приложение на постиженията на съвременната генетика в областта на генетиката на човека и медицината.

        Получените знания дават възможност на студентите да се реализират по-пълно като специалисти по Специална педагогика, познаващи факторите и причините, предизвикващи наследствени и ненаследствени изменения у човека.