В курса по Зоология на гръбначните студентите получават основни знания за произхода, еволюцията, систематиката и сравнителната анатомия на гръбначните животни. Отделните класове са разгледани в сходен план. Изясняват се морфологичните и екологични предпоставки за появата на първите представители на отделните класове. Посочват се характерните морфологични изменения, придобити в резултат на еволюционните промени. Разглежда се систематичната структура на класа, като се избягват подробностите в систематиката. Същите са обект на практическите занятия. Прави се екологичен преглед на всеки клас и се разглеждат характерните изменения по класове в еволюционен аспект. Това допълва зоологичните знания на студентите и улеснява тяхната работа по редица други биологични дисциплини.