Курсът по Генетика е предназначен за бакалаври и е задължителен. Той има за цел да даде подробни познания относно основните принципи на наследствеността и изменчивостта, както и механизмите, осигуряващи запазването и предаването на наследствената информация. Обърнато е внимание на основните раздели на генетиката – хибридологчен анализ; цитогенетика; генетика на пола, мутационна генетика; молекулярна генетика, популационна генетика, селекционна генетика. Специално се акцентува и на основни проблеми от генетиката на човека. Темите са съобразени със спецификата на педагогическата професионална реализация на студентите от тази специалност.