Курсът по Цитогенетика е предназначен за бакалаври и е избираем. Той има за цел да даде подробни познания относно строежа на митотичните и мейотичните хромозоми; състава, структурата и ролята на синаптонемалния комплекс; строежа и функционалните особености на специални типове хромозоми, а също така и методите на изследване в различните нива на кариологията. Обръща се необходимото внимание на молекулната кариология.