Генетиката на поведението като една от областите на генетиката изучава онези прояви при животните и човека, в осъществяването на които участват мозъкът и нервната система. Генетиката на поведението включва всички нива на изследване – от молекулярно и невронно до психологическо. Тя изучава наследствеността, прилагайки разнообразни методи и използвайки различни модели.

Първият ресурс на дисциплината е разработен в 6 мултимедийни модула, както следва: Генетика на поведението (психогенетика) – предмет, история на възникване, основни етапи в развитието; Основни методи на изследване в генетиката на поведението; Генетика на поведението – реакции, стимули, типове поведение; Генетика на поведението при насекоми; Генетика на поведението при риби и земноводни; Генетика на поведението при птици и бозайници.

Вторият ресурс е разработен в осем мултимедийни модула и е посветен на значението на генетичните фактори и факторите на средата за развитието на сложни поведенчески комплекси като сензорни и двигателни способности и функционална асиметрия, генетика на умствените разстройства, синдром на Даун, умствена изостаналост, аутистичен синдром, генетично обусловени и екзогенни форми на умствена изостаналост, моногенни и полигенни характеристики - хорея на Хънтингтън, болест на Алцхаймер, кистозна фиброза, импулсивно поведение и хиперактивност, породена от дефицит на внимание.