Курсът е част от професионалната подготовка на студентите от специалностите "Физика и математика", "Химия и физика" и "Биология и физика", която дава педагогическа правоспособност. Съдържанието на тази дисциплина се определя от науката физика, теорията на познанието и дидактиката.

Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от училищния курс по физика.