В курса по “Биологични основи на поведението и генетика” се разкриват общите закономерности на наследствеността и изменчивостта, характера на материалните носители и механизмите, по които се реализират генетичните явления. Разгледани са биологичните основи на поведението като е обърнато съществено внимание на генетиката на поведението. Отделено е необходимото време за изучаване на основните раздели на генетиката – хибридологичен анализ; цитогенетика; мутационна генетика; генетика на индивидуалното развитие. Отделните теми са съобразени със спецификата на професионална реализация на студентите по психология. В курса се разглеждат още принципните постановки на практическото приложение и постиженията на съвременната генетика в областта на генетиката на човека, медицината и поведенческата генетика (психогенетика). Като специфични казуси се разглеждат теми, засягащи генетичната обусловеност на сложни поведенчески характеристики и явления като двигателни способности, темперамент и интелект, умствена изостаналост, аутизъм, шизофрения и психически разстройства, хомосексуалност и транссексуалност, някои зависимости, изява на импулсивност, хиперактивност и престъпни наклонности и др. Разглежда се връзката между патология и надаленост. Получените знания дават възможност на студентите да се реализират по-пълно като специалисти по психология, познаващи факторите и причините, предизвикващи наследствени и ненаследствени изменения у човека.