Курсът по „Съвременни аспекти на селекционната генетика” има за цел да запознае студентите с основните положения относно: задачите и методите, които се прилагат в селекцията на растенията и животните, значението на сорта и породата за производството и основните центрове на произход на културните растения и доместикация на животните. Ще се запознаят с практическите методи на отбор при растенията в зависимост от начина им на размножаване; отбора и подбора при животните, генетичните последици от инбридинга и линейното кръстосване и с видовете хибридизация и приложението на хетерозисната селекция.