Курсът цели да запознае обучаемите с основните понятия и положения в специалното образование; понятието специални образователни потребности (СОП) и категориите СОП; проблемите при възприемане на информация от лица със СОП и алтернативи за осигуряване на достъпност. Разгледани са стандартите и принципите за създаване на достъпни Интернет страници, както и инструменти за валидация на достъпността и специализирани средства и инструменти за достъпност.

Студентите се запознават с основните положения на приобщаващото и интегрирано образование, понятията обучителни трудности, дислексия, дисграфия и дискалкулия. Подробно се запознават с особеностите на деца и възрастни с обучителни трудности (дислексия, дисграфия и дискалкулия). Основно се набляга на запознаване с основните функции на информационните технологии използвани като асистиращи при деца и възрастни с обучителни трудности, като приложения за преобразуване на текст в реч, обучителни игри, приложения за съставяне на планове и графици и др. Практическите занятия включват разглеждане на примерни достъпни Интернет сайтове и запознаване с интерфейса на два софтуерни продукта за създаване на тестови и дидактически материали полезни за деца и възрастни с обучителни трудности HotPotatoes и Quandary.