Психологията е научна област, положена в основите на професионалната култура на педагога. В лекционния курс са разгледани основните знания, организирани около традиционната структура на общата психология, както и някои теми от прихологията на развитието и на обучението. Разгледани са възможностите за технологично приложение на психологическите знания в широката образователна практика.