Курсът Микропроцесори и микроконтролери разглежда аритметичните и логическите основи на МПТ, обща структура и действие на базов микропроцесор, фамилии микроконтролери, ядрото на микропроцесора, архитектури за микропроцесори. Разглеждат се основните памети използвани в МПТ, елементи на инструкциите и програмите на микропроцесорите.Запознава студентите с интегрираните подсистеми на микропроцесорите, цифрови комуникационни модули и интерфейси, таймерна подсистема, аналогов интерфейс.Разглеждат се фамилии микроконтролери на Атмел, Майкрочип и ST Microelectronics.