Курсът е посветен на методологията на научното изследване и изследователските методи от теоретичен и емпиричен характер. Целта на изучаването на дисциплината е да се формира подходяща теоретична, методическа, технологична и практикоприложна основа за провеждане на самостоятелна научноизследователска работа. Особено внимание се отделя на изясняване на същността , структурата и видовете на научните изследвания, на идентифициране на научноизследователския проблем, на формите, похватите и методите на изследване и др. Акцентира се върху методите на теоретичното и емпиричното изследване. Засягат се етични и правни аспекти, свързани с научните изследвания.


Отговорно звено: Физико-технологичен факултет