Курса по География на континента Европа за 7-ми клас включва:

  1. Географско положение, граница, големина и брегове на Европа
  2. Климат на Европа
  3. Води
  4. Страни в Европа