Курсът по Генетика на популациите запознава студентите с генетичните процеси, които се осъществяват на ниво популация. Разгледани са въпросите, свързани с: генетичната статика на популациите и условията за нейното установяване и поддържане; анализиране на генотипната структура и генофонда на популациите в условията на генетична статика и динамика; зависимостта между генотипната структура на популациите и системите на размножаване. Обърнато е особено внимание на факторите, обуславящи генетичната динамика в популациите - генен дрейф, мутационен натиск, поток от гени и отбор, и тяхното действие върху генофонда и генотипната структура на популациите. 

Получените знания дават възможност на студентите да прилагат популационно-генетичния анализ при изследване на природни и експериментални популации във връзка с: проучването на биоразнообразието, провеждането на селекционни мероприятия, разработването на стратегии за опазване на застрашени видове, прогнозирането и профилактиката на наследствените заболявания при човека и др.