Разработеният курс по Генетика и статистика на популациите запознава студентите с генетичните и някои статистически параметри на популациите. Разгледана е генотипната структура на популациите в условията на статика и динамика, анализирани са факторите, които предизвикват изменение на популационно-генетичните параметри. Обърнато е внимание на статистическата характеристика на популациите при непрекъснати вариации, както и на отбора по количествени признаци.