Обучението по дисциплината „Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ” има следните цели: запознаване на студентите с основните логически и дидактически проблеми на обучението по математика; усвояване на общи и специфични за обучението по математика принципи, подходи, методи, форми и средства за обучение; запознаване на студентите с мястото, значението и съдържанието на темите от училищния курс по математика в 1. – 4. клас и с различни варианти на тяхното изучаване; усвояване от студентите на дидактико-методически технологии за преподаване на учебния материал по математика в началния етап на основната образователна степен; формиране у студентите на професионални умения на равнище планиране, реализиране и контрол; наблюдения, анализ, подготовка, реализация и самооценка на уроци по математика.