Учебната дисциплина цели да даде на студентите необходимите научни знания,  умения и компетенции необходими за същността и основните измерения на приобщаващото образование. В дисциплината са разгледани основни проблеми  с приобщаващото образование на ученици със специални образователни потребности включени в общообразователната среда; добри практики в осъществяване на приобщаващото образование по отношение на различни групи ученици със специални образователни потребности улесняващи обучението; сътрудничество между училището и семейството; училищни политики за за реализиране на приобщаващото образование.