Предназначението на курса е задълбочи знанията на студентите, бъдещи учители по физика за целите на обучението по физика в рамките на конструктивисткия подход. Поставя се акцент върху развитието на процесуални умения. Представени и изследвани са важни и специфични стратегии на преподаването, които стимулират когнитивното, комуникативно и социално раз­витие на студентите. Разглеждат се въпроси, свързани с научната грамотност, конструк­тивист­кия подход, научните процесуални умения и различни стратегии за тяхното формиране. В процеса на обучение студентите могат да създадат собствени учебни ресурси и така да стимулират активното учене.