Дисциплината запознава студентите с рефлексивната проблематика в психологически и в педагогически аспект. Целта е да се създадат условия за активизиране на различни типове рефлексия в проблемни ситуации, свързани с обучението по природни науки (преподаване, ръководство и управление, учене). Очаква се като резултат студентите да са по-мотивирани за професионална дейност като учители и да са подготвени за осъществяване на рефлексивна педагогическа практика.