Основната цел на обучението в този курс е формиране у студентите на следните умения и навици за лабораторно-експериментална работа в средното училище: овладяване на съвременни и класически лабораторни методи за измерване на физични величини; овладяване на съвременни и класически методи за демонстриране на основните физични явления и закони; планиране на експериментална работа; систематизиране, обработка и анализ на данните от експерименталната работа; анализ на възможните грешки и вземане мерки за намаляването им.

    Специално внимание се обръща на въпросите на: използване на класически и модерни ТСО в експеримента по физика; оборудване и организиране на кабинета по физика и съставяне план за дейността му; самостоятелно конструиране на демонстрационни и лабораторни опитни постановки; решаване на експериментални задачи. Обучението на студентите се провежда в две специализирани лаборатории, обхващащи системата на училищния физичен експеримент съответно в средния и горния курс на обучение.