Електронният курс "Реферат по литературен източник" е част от практическата подготовка на студентите от магистърска програма "Образователен мениджмънт" и е свързан с усъвършенстването на уменията на студентите за изпълнението на тази специфична репродуктивна текстообработваща дейност. С приключването на курса студентите ще познават основните структурни компоненти на реферата, ще различават видовете реферативни текстове и изискванията към тях, правилно ще цитират и ще изготвят библиография.

В учебния курс се разглеждат основни въпроси свързани с организирането и функционирането на училищната организация. Включени са теми свързани с проблеми като: същност на образователната политика и законодателство; административни органи и служби в образованието основни административни документи и материали в дейността на училището. Така чрез курса студентите ще се запознаят не само с определени теории и възгледи за управление в организационната идеология на сферата на образованието, но и с конкретни данни, факти, нормативни документи свързани с устройството и функционирането на административните училищни органи и служби. С всичко това предложения курс ще допренесе за по-добрата цялостна професионална психолого-педагогическа подготовка на обучаемите.

Тематиката е свързана с теоретичните постановки и практическите постижения в областта на връзките с обществеността в образованието и запознава студентите със спецификата на връзките с обществеността в образованието, с технологичния процес на тяхното управление, със същността на организационния имидж и със средствата за неговото формиране.

Курсът запознава студентите със същността на организацията, подходите към нея, училището като организация, ефективността на организацията и подходите към установяването   й,   организационното   устройство, съществуващите образователни и организационни модели, организационната диагностика и усъвършенстването на организацията.