Последна редакция: 15.12.2015

Лекционният курс по училищна педагогика представя основните знания по следните теми: възникване и развитие на училищната педагогика, теория на образованието, теория на възпитанието и теория на обучението.

Ресурсът “Социални умения” съдържа информация за съдържанието и структурата на две основни социални умения: умението за работа в екип и умението за организация на времето. Включени са основни текстове за същността на рабоата в екип и организацията на времето и самооценъчни въпросници за измеренията на тези умения в личностен план.

Курсът е базисен за професионалната подготовка на бъдещите педагози. Основните цели, които се преследват чрез обучението по него са: 

  • информираност и познания в областта на възпитанието и обучението;
  • формиране на способности за обяснение на педагогическите явления;
  • намиране на връзки, зависимости и осъществяване на стратегии и планиране в областта на педагогиката;
  • оценяване и творчески подход към различните аспекти на възпитанието и обучението в училищната институция.

Този курс е съобразен със съвременното изискване за прилагане на интерактивно обучение "лице в лице" в училищната институция. Той е предназначен да разкрие същността и спецификата на този тип обучение, неговия произход, както и многообразието от интерактивни методи и технологии, а също и възможностите за оценяване на резултатите от интерактивното обучение. 

Настоящият е-курс е предназначен да разкрие спецификата на философията на образованието като интегративна наука, в която събитията "възпитание", "обучение" и "образование" са изследвани чрез философски методи. Съдържанието на курса включва систематизирана информация за предмета, структурата и функциите на философията на образованието; общи подходи в науката; събития, референти, конструкти в науките за образование; парадигми на образованието и обучението; подходи към образованието; закони на възпитанието, обучението и образованието; разновидности на философията на образованието в отношение към тяхната епистемологична, онтологична и аксиологична проблематика. 

Този курс разглежда съдържанието и измеренията на конфликтите и агресията във взаимоотношенията в училище. Основава се на съвременни теории за обяснение на конфликтното и агресивното поведение. Предназначен е да представи същността на конфликтите и агресията, възрастовите особености в агресивните прояви и спецификата в мотивацията на тези явления в училищните взаимодействия. Курсът разкрива различни подходи и стратегии за разрешаване на конфликтите, преодоляване и превенция на агресивните прояви.