Курсът «Оптоелектроника» съдържа основна информация за началното, съвременното и бъдещо развитие на физическата оптоелектроника. Създава основни умения за ползване на терминологията, принципите и целите на ползването на оптоелектронни компоненти, системи и схеми. Разглеждат се последователно природата и разпространнението на светлината, генерацията и усилването на светлината, модулация на параметрите на светлината и детекция на светлината. Завършилите курса придобиват компетенции да ползват възможностите на оптоелектрониката за реализацията на конкретни конструктивни и схемни решения с оптоелектронни елементи и устройства

Курсът е разделен тематично на две части.

В първата част са представени основни физични понятия, величини, закони и експериментални факти на класическата механика на идеални и реални тела. Разглеждат се модули предимно от кинематика, динамика, които подпомагат усвояването на следващите курсове от Oбща физика. Специално внимание е отделено на разделите „Механика на твърдо тяло“ и „Трептения и вълни”.

Във втората част на курса са изложени основните величини и закони от молекулната физика и класическата термодинамика. С помощта на двата взаимно допълващи се подхода (термодинамичния и молекулно-кинетичния) се изучава най-простата термодинамична система - идеален газ. Разглеждат се и основни въпроси на статистическата физика. Специално внимание се обръща на термодинамичните принципи и превръщането на енергията в топлина.

Курсът е разделен тематично на две части.

В първата част се дават основни знания за електромагнитните взаимодействия в природата. Разглеждат се основните понятия и закони на електростатиката, електрично поле в различни среди, постоянен електричен ток в различни среди, магнитно поле във вакуум, уравнения на Максуел и електромагнитни вълни. При изграждането на курса се използуват входящи връзки от математиката, молекулната физика и механиката. Необходимите допълнителни математични знания се дават паралелно с физическия материал.

Във втората част на курса се дават базисни знания на студентите по фотометрия, вълнова и геометрична оптика. По-конкретно тук се разглеждат въпроси от основите на електромагнитната теория за светлината, основите на фотометрията, интерференция на светлината (двулъчева и многолъчева), дифракция на светлината (френелова, фраунхоферова, дифракционна решетка) и поляризация на светлината (в т.ч. при преминаване на светлината през анизотропни среди, изкуствена анизотропия и въртене на равнината на поляризация), както и основни понятия и закономерности на геометричната оптика. 

Курсът запознава студентите с основите на кристалофизиката, която е основен дял от физиката на кондензираната материя.

Кристалофизиката изследва закономерностите на физичните явления в кристалите (вече познати от курса по Обща физика), като ги свързва с вътрешната симетрия на кристалите и тяхната дискретна атомна структура.

В курса се разглеждат въпроси от основите на геометричната кристалография: структура на кристалите и пространствена решетка; точкови и пространствени групи на симетрия; дефекти в реалните кристали.

Особено внимание се отделя на анизотропията  на физичните свойства на кристалите, като следствие от дисиметрията на кристалните структури. Анализира се диаграмата на взаимодействие на топлинните,  електричните и механичните явления в кристалите.

Целта на курса по Квантова механика е да запознае студентите от бакалавърската степен на физичните специалности с идеите и принципите на Квантовата механика (нерелативистична и релативистична), както и с решаването на някои основни задачи на нерелативистичната Квантова механика.

В изложението, навсякъде където е уместно, е обоснована необходимостта от построяване на квантова теория и е показано как в отделни частни случаи тази теория преминава в класическа.

След изучаването на курса, се очаква студентите да придобият  навици за качествена оценка на физичните явления в микросвета.

Курсът е базова дисциплина за физическите специалности, която въвежда основните понятия от статистиката и техните приложения във физиката.

Курсът удовлетворява необходимостта студентите да имат теоретически и най-вече практически познания по обработка на числените резултати от експериментални измервания, правилна интерпретация и планиране на експеримента като цяло.

Насочеността на курса е практическа и с повече примери от конкретни реални физически експерименти. Целта е студентите да се научат да използват съвременни средства за обработка на експериментални данни. В тази връзка те ще бъдат запознати с възможностите на MS Excel за статистическа обработка на данни.