Категории курсов


Доступные курсы

Учебните ресурси предоставят възможност за запознаване на студентите:

- със спецификата на поведението на деца с Генерализирани разстройства на развитието,

- диагностични критерии, позовани по международни класификатори,

- и диференциална диагностика със сходни състояния.

Електронният курс "Реферат по литературен източник" е част от практическата подготовка на студентите от магистърска програма "Образователен мениджмънт" и е свързан с усъвършенстването на уменията на студентите за изпълнението на тази специфична репродуктивна текстообработваща дейност. С приключването на курса студентите ще познават основните структурни компоненти на реферата, ще различават видовете реферативни текстове и изискванията към тях, правилно ще цитират и ще изготвят библиография.

В учебния курс се разглеждат основни въпроси свързани с организирането и функционирането на училищната организация. Включени са теми свързани с проблеми като: същност на образователната политика и законодателство; административни органи и служби в образованието основни административни документи и материали в дейността на училището. Така чрез курса студентите ще се запознаят не само с определени теории и възгледи за управление в организационната идеология на сферата на образованието, но и с конкретни данни, факти, нормативни документи свързани с устройството и функционирането на административните училищни органи и служби. С всичко това предложения курс ще допренесе за по-добрата цялостна професионална психолого-педагогическа подготовка на обучаемите.

Тематиката е свързана с теоретичните постановки и практическите постижения в областта на връзките с обществеността в образованието и запознава студентите със спецификата на връзките с обществеността в образованието, с технологичния процес на тяхното управление, със същността на организационния имидж и със средствата за неговото формиране.

Курсът запознава студентите със същността на организацията, подходите към нея, училището като организация, ефективността на организацията и подходите към установяването   й,   организационното   устройство, съществуващите образователни и организационни модели, организационната диагностика и усъвършенстването на организацията.

Последна редакция: 15.12.2015

Лекционният курс по училищна педагогика представя основните знания по следните теми: възникване и развитие на училищната педагогика, теория на образованието, теория на възпитанието и теория на обучението.

Ресурсът “Социални умения” съдържа информация за съдържанието и структурата на две основни социални умения: умението за работа в екип и умението за организация на времето. Включени са основни текстове за същността на рабоата в екип и организацията на времето и самооценъчни въпросници за измеренията на тези умения в личностен план.

Курсът е базисен за професионалната подготовка на бъдещите педагози. Основните цели, които се преследват чрез обучението по него са: 

  • информираност и познания в областта на възпитанието и обучението;
  • формиране на способности за обяснение на педагогическите явления;
  • намиране на връзки, зависимости и осъществяване на стратегии и планиране в областта на педагогиката;
  • оценяване и творчески подход към различните аспекти на възпитанието и обучението в училищната институция.

Този курс е съобразен със съвременното изискване за прилагане на интерактивно обучение "лице в лице" в училищната институция. Той е предназначен да разкрие същността и спецификата на този тип обучение, неговия произход, както и многообразието от интерактивни методи и технологии, а също и възможностите за оценяване на резултатите от интерактивното обучение. 

Настоящият е-курс е предназначен да разкрие спецификата на философията на образованието като интегративна наука, в която събитията "възпитание", "обучение" и "образование" са изследвани чрез философски методи. Съдържанието на курса включва систематизирана информация за предмета, структурата и функциите на философията на образованието; общи подходи в науката; събития, референти, конструкти в науките за образование; парадигми на образованието и обучението; подходи към образованието; закони на възпитанието, обучението и образованието; разновидности на философията на образованието в отношение към тяхната епистемологична, онтологична и аксиологична проблематика. 

Този курс разглежда съдържанието и измеренията на конфликтите и агресията във взаимоотношенията в училище. Основава се на съвременни теории за обяснение на конфликтното и агресивното поведение. Предназначен е да представи същността на конфликтите и агресията, възрастовите особености в агресивните прояви и спецификата в мотивацията на тези явления в училищните взаимодействия. Курсът разкрива различни подходи и стратегии за разрешаване на конфликтите, преодоляване и превенция на агресивните прояви.

   Психологията е научна област, положена в основите на професионалната култура на педагога. В лекционния курс са разгледани основните знания, организирани около традиционната структура на общата психология, както и някои теми от прихологията на развитието и на обучението. Разгледани са възможностите за технологично приложение на психологическите знания в широката образователна практика.

     

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът цели да запознае обучаемите с основните понятия и положения в специалното образование; понятието специални образователни потребности (СОП) и категориите СОП; проблемите при възприемане на информация от лица със СОП и алтернативи за осигуряване на достъпност. Разгледани са стандартите и принципите за създаване на достъпни Интернет страници, както и инструменти за валидация на достъпността и специализирани средства и инструменти за достъпност.

Студентите се запознават с основните положения на приобщаващото и интегрирано образование, понятията обучителни трудности, дислексия, дисграфия и дискалкулия. Подробно се запознават с особеностите на деца и възрастни с обучителни трудности (дислексия, дисграфия и дискалкулия). Основно се набляга на запознаване с основните функции на информационните технологии използвани като асистиращи при деца и възрастни с обучителни трудности, като приложения за преобразуване на текст в реч, обучителни игри, приложения за съставяне на планове и графици и др. Практическите занятия включват разглеждане на примерни достъпни Интернет сайтове и запознаване с интерфейса на два софтуерни продукта за създаване на тестови и дидактически материали полезни за деца и възрастни с обучителни трудности HotPotatoes и Quandary.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът "Английски език за напреднали B2-C1" е предназначен за студенти с инженерно направление на обучение и с ниво на англисйки език, минимум B2. С помощта на този курс, студентите ще имат възможността да се запознаят и припомнят текстове и термини, полезни за тяхнота професионална насоченост и практика, ще се научат да трансформират необходимите терминологични знания от български/английски език и на български/английски език. Това ще спомогне за плавното преминаване на речта от единия на другия език, за по-гладкото изразяване в устната и писмената реч, както и ще услесни бъдещото обучение при работа със специализирана литература.

Курсът е част от професионалната подготовка на студентите от специалностите "Физика и математика", "Химия и физика" и "Биология и физика", която дава педагогическа правоспособност. Съдържанието на тази дисциплина се определя от науката физика, теорията на познанието и дидактиката.

Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от училищния курс по физика.

Английски език за начинаещи част 2 е продължение на вече положените знания в първата част. Целта на курса е да развие и надгради уменията по английски език за писане, слушане, усвояване и практически на граматичните правила. В курсът са включени теория, както и практически упражнения, които ще спомогнат за лесното придобиване на знания по английски език.

Курсът по Генетика е предназначен за бакалаври и е задължителен. Той има за цел да даде подробни познания относно основните принципи на наследствеността и изменчивостта, както и механизмите, осигуряващи запазването и предаването на наследствената информация. Обърнато е внимание на основните раздели на генетиката – хибридологчен анализ; цитогенетика; генетика на пола, мутационна генетика; молекулярна генетика, популационна генетика, селекционна генетика. Специално се акцентува и на основни проблеми от генетиката на човека. Темите са съобразени със спецификата на педагогическата професионална реализация на студентите от тази специалност.

    Основната цел на обучението в този курс е формиране у студентите на следните умения и навици за лабораторно-експериментална работа в средното училище: овладяване на съвременни и класически лабораторни методи за измерване на физични величини; овладяване на съвременни и класически методи за демонстриране на основните физични явления и закони; планиране на експериментална работа; систематизиране, обработка и анализ на данните от експерименталната работа; анализ на възможните грешки и вземане мерки за намаляването им.

    Специално внимание се обръща на въпросите на: използване на класически и модерни ТСО в експеримента по физика; оборудване и организиране на кабинета по физика и съставяне план за дейността му; самостоятелно конструиране на демонстрационни и лабораторни опитни постановки; решаване на експериментални задачи. Обучението на студентите се провежда в две специализирани лаборатории, обхващащи системата на училищния физичен експеримент съответно в средния и горния курс на обучение.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като се въведат важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Дисциплината запознава студентите с рефлексивната проблематика в психологически и в педагогически аспект. Целта е да се създадат условия за активизиране на различни типове рефлексия в проблемни ситуации, свързани с обучението по природни науки (преподаване, ръководство и управление, учене). Очаква се като резултат студентите да са по-мотивирани за професионална дейност като учители и да са подготвени за осъществяване на рефлексивна педагогическа практика.

Предназначението на курса е задълбочи знанията на студентите, бъдещи учители по физика за целите на обучението по физика в рамките на конструктивисткия подход. Поставя се акцент върху развитието на процесуални умения. Представени и изследвани са важни и специфични стратегии на преподаването, които стимулират когнитивното, комуникативно и социално раз­витие на студентите. Разглеждат се въпроси, свързани с научната грамотност, конструк­тивист­кия подход, научните процесуални умения и различни стратегии за тяхното формиране. В процеса на обучение студентите могат да създадат собствени учебни ресурси и така да стимулират активното учене.

Учебната дисциплина цели да даде на студентите необходимите научни знания,  умения и компетенции необходими за същността и основните измерения на приобщаващото образование. В дисциплината са разгледани основни проблеми  с приобщаващото образование на ученици със специални образователни потребности включени в общообразователната среда; добри практики в осъществяване на приобщаващото образование по отношение на различни групи ученици със специални образователни потребности улесняващи обучението; сътрудничество между училището и семейството; училищни политики за за реализиране на приобщаващото образование.

Обучението по дисциплината „Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ” има следните цели: запознаване на студентите с основните логически и дидактически проблеми на обучението по математика; усвояване на общи и специфични за обучението по математика принципи, подходи, методи, форми и средства за обучение; запознаване на студентите с мястото, значението и съдържанието на темите от училищния курс по математика в 1. – 4. клас и с различни варианти на тяхното изучаване; усвояване от студентите на дидактико-методически технологии за преподаване на учебния материал по математика в началния етап на основната образователна степен; формиране у студентите на професионални умения на равнище планиране, реализиране и контрол; наблюдения, анализ, подготовка, реализация и самооценка на уроци по математика.
Обучението по дисциплината „Стратегии за приложение на методите за решаване на задачи по математика“ има следните цели: запознаване на студентите с теоретичните основи на методите за решаване на задачи в обучението по математика; запознаване със същността, логическите схеми и технологичните интерпретации на методите за решаване на задачи; овладяване приложенията на методите за решаване на математически и практически задачи.

Курсът е свързан със спецификите в методическата работа при обучение на български ученици от ромски и турски произход, които в своята речева практика доминиращо използват майчиния език. 

Курсът по увод в литературната теория има за цел да даде на студентите базовата литературнотеоретична подготовка. Тя включва запознаване с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука. Същностните знания са съсредоточени върху възловите литературоведски категории понятия, необходими на студентите при овладяване на материала по конкретните литературноисторически дисциплини, застъпени в учебните планове. Логиката на курса се разгръща в няколко раздела, обхващащи в последователност знания за същността и строежа на литературната творба, за родовото и жанровото деление на литературата и историколитературната типология.

Успешно завършилите обучението по дисциплината „Увод в литературната теория” ще придобият основополагащата литературоведска „грамотност” и ще са запознати с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука; ще са усвоили базовите литературнотеоретични понятия и категории; ще са формирали умения за анализ и интерпретация на художествени текстове и културни феномени.

Примерни уроци,програма по МОЛ,план на урок по литература във връзка с проекта Пловдивски електронен университет.

В съдържателно отношение курсът по Археография запознава студентите с общата теория на Археографията, историята и съвременната организация на публикаторската дейност, включително и на архивните институции, ориентирана към формирането на изворовата база (печатна или в електронен формат) на историческата наука. Особено внимание се обръща на утвърдените регламенти относно работата по подготовката и оформянето на различните по тип и вид документални публикации (печатни, фототипни и в електронен формат), които по своя гносеологичен статус са едновременно част от изворовата база и от специализираната историческа книжнина.

Учебната програма е построена модулно и съдържа определени образователни компоненти и учебни единици, изградени на базата на дефинираните учебни резултати. Именно те са в основата както на избора на учебното съдържание, така и на начина, времето и мястото на преподаване и учене.


Уни­вер­си­тет­с­ка­та учеб­на дис­цип­ли­на Ар­хи­вис­ти­ка за­поз­нава сту­ден­ти­те с по­ява­та и еволюцията на до­ку­мен­ти­те, ка­то сред­с­т­во за уп­рав­ле­ние, основни ин­фор­ма­ци­он­ни из­точ­ни­ци и обект на архивиране. Също така се проследява генезиса, институционализарането и съвременната организация на националните исторически архиви, които  оси­гу­ря­ват формирането, опазването и из­пол­з­ва­не­то на публичния архивен ресурс в сфе­ра­та на уп­рав­ле­ни­ето, на­ука­та и кул­ту­ра­та. На то­зи фон се раз­г­леж­дат ос­нов­ни­те ета­пи в историята и развитието на бъл­гар­с­ките архиви. Изяс­ня­ват се за­ко­но­да­тел­ни­те ос­но­ва­ния и из­точ­ни­ци­те за фор­ми­ра­не на Националния ар­хи­вен фонд (НАФ) на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия; по­соч­ват се прин­ци­пи­те за не­го­во­то раз­п­ре­де­ле­ние по съ­щес­т­ву­ва­ща­та мреж­а от ар­хив­ни уч­реж­де­ния; пред­с­та­вя се, ма­кар и най-об­що, до­ку­мен­тал­ни­ят със­тав на от­дел­ни­те ар­хи­ви; ха­рак­те­ри­зи­рат се ос­нов­ни­те фун­к­ции на ар­хив­ни­те уч­реж­де­ния.

Представя се също ин­фор­ма­ци­он­на­та сис­те­ма на държавните ни ар­хи­ви и осо­бе­нос­ти­те на раз­лич­ни­те ар­хив­ни спра­воч­ни­ци - пъ­те­во­ди­те­ли, опи­си, ка­та­ло­зи, прег­ле­ди и др. Де­мон­с­т­ри­рат се ин­фор­ма­ци­он­ни­те им въз­мож­нос­ти в тра­ди­ци­онен и ав­то­ма­ти­зи­ран ре­жим при издирване на ар­хив­ни до­ку­мен­ти - по кон­к­рет­ни те­ми, въп­ро­си и др.

Чрез пред­ви­де­ни­те се­ми­нар­ни уп­раж­не­ния сту­ден­ти­те при­до­би­ват не­об­хо­ди­ми­те им поз­на­ния и прак­ти­чес­ки уме­ния за из­дир­ва­не­то и из­пол­з­ва­не­то на ар­хив­ни­те до­ку­мен­ти ка­то ис­то­ри­чес­ки из­во­ри.

Идеята на курса е да надгради усвоеното по методи на теренното изследване като теоретизира с подготвянето на изследването и демонстрира какво се случва след събирането на теренната информация. По този начин чрез занаята на изследване се дава възможност на студентите да очертаят мястото на етнологията и социалната антропология сред останалите социални и хуманитарни дисциплини. Целите на курса са да помогне на студентите да: анализират теренна информация; сравняват, отчитайки контекста; идентифицират теоретични перспективи, и представят аргументирано антроположки тези. Ядро са сравненията в контекст и използването на случаи. Основна тема е диалогът на „антроположкия” (конструктивисткия) с „научния” (позитивисткия) подход. Смисълът от "теорията" се вижда само във възможността за нейното приложение. В тази връзка, независимо от наименованието си, курсът е с практическа насоченост.

Завършилите курса ще знаят основните видове анализ на качествени данни и ще могат да: изразяват собствената си позиция по антроположки проблеми и представят свои тези чрез езика на антропологията.

Курсът критически рефлектира върху основните понятия "социално неравенство" и "социална стратификация". Дискурсът за "социалното неравенство" се разглежда като специфична форма на обективиране (удвояване) на съществуващите социални различия, а оттук, доколкото бива седиментиран в конкретни теоретични модели, и за тяхното легитимиране и възпроизвеждане. Тази понятийна рамка предполага, от една страна, преглед на основни теории за социалното неравенство и стратификация, а от друга - проблематизиране на конкретни форми на социалното разслояване. В тази връзка курсът ще постави акцент върху социалните страдания, възникнали като резултат от новите форми на неравенства (дигиталните разделения и стратификации; тези, свързани с възхода на генетиката и биотехнологиите, на екологичния расизъм и "ендоколониализъм" и т. н.), които пораждат и новите форми на социална неравноценност през 21 век.

Интеркултурната комуникация е учебна дисциплина, която се изучава само от студентите избрали модул „Експерт“ след първите две години на своето обучение. Дисциплината залага в много голяма степен на знанията и уменията, които студентите са придобили в предходните години на базово обучение по етнология и антропология. Централни понятия, на които интеркултурната комуникация като учебна дисциплина се опира са култура (в широкия смисъл на думата), културен релативизъм, емическа и етическа гледна точка, смяна на перспективата, етноцентризъм и пр. От голямо значение за и знанията придобити в дисциплините Етнолингвистика и Стереотипи и предразсъдъци, с които ИКК има пресичащи се проблемни полета. Дисциплината залага най-вече на формирането на нагласи за освободено от стереотипи и оценки междукултурно общуване.

В курса са представени основните теоретични идеи за рефлексията и общ модел на тяхното приложение в широката обществена практика / образование, управление и др./.

Курсът има за цел да запознае студентите със структурата и съдържанието на специалната психология. Изясняват се общите принципи и задачи, както и теоретико-методологичната база на специалната психология /психология на лицата с увреждания/.

Специално внимание се отделя на водещите теоретични концепции, изясняващи механизмите и закономерностите на развитието на лицата с увредания. Прецизират се релациите увреждания - специални потребности - специални образователни потребности - специални социални потребности.

Сред основните задачи на курса са запознаване на студентите с:

- основните раздели на специалната психология: психология на лица с умствена изостаналост, с интелектуални увреждания, с генерализирани разстройства на развитиета, със зрителни затруднения, със слухови увреди, с обучителни трудности, с нарушения в емоционалното развитие;

- базисни аспекти на диференциалната диагностика при отделните категории лица с увреждания и със специални потребности;

- проблемите на формиране на персоналната идентичност и социалната компетентност на лицата с увреждания.

Курсът „Социална компетентност“ представя основни теми като:

-   проблемната област на социалната компетентност,

-  пространството на социалната компетентност през призмата на  видове компетенции и компетентности, които са в основата на формиране на персоналната идентичност,

-  формиране на компетентността,

-  взаимовръзката на социалната компетентност и социалните умения,

-  структура и прототипи на социалната компетентност, 

-  прилики, разлики и антагонизъм на социалната компетентност и социалната интелигентност,

Социалната компетентност е дискутируема проблематика в много научни и практико-приложни пространства. Значимостта на ефективните социални интеракции  е базисна за житейските, образователните и професионалните модели на поведение.

Курсът има за цел изучаване на теорията на привързаността и възможностите за приложението й в образователната среда. Студентите ще се запознаят с основни положения и понятия в теорията на привързаността, с процедури и методи за диагностика на привързаността и с основни нарушения на емоционалното привързване.

   Курсът по "Социална психология" има за цел да запознае студентите с предмета на тази наука и да предостави базисна информация по основните области, в които работят социалните психолози. Обхванати са теми, свързани със социално-психологичните методи за изследване на проблемите, някои аспекти на убеждаващата комуникация, междуличностното познание и изграждането на трайни междуличностни отношения. Внимание е обърнато и на проблемите на междугруповите и интеркултурните феномени, стереотипното мислене и поведение, предразсъдъците и дискриминацията; агресивното поведение и просоциалното поведение. Включена е информация за груповите процеси, свързани с  феномените на "конформизма", "подчинението","груповото мислене" и "поляризацията". Обхванати са темите за масовото поведение и масовите комуникации.

Курсът представя основни теми от областта на юридическата психология. Предназначен е да запознае студентите с една специфична област на приложната психология, която има особено практическо и социално значение. Разгледани са основни въпроси, свързани с психологическата същност на криминалното поведение, както и на престъпността като социален феномен.

Курсът е структуриран в три части. В първата част курсът се изясняват теоретичните проблеми на дефинирането на лидерството, редица свързани и допълващи понятия, ролята на елитите за излъчването и дейността на лидерите. Разглежда се историческата еволюция в политическото лидерство, както и характерната съвременна културна и институционална среда на лидерството.

Във втората част на курса вниманието се насочва към анализ на редица типове и стилове лидерство. Изследват се случаи на решително влияние на политическото лидерство за преодоляване на кризи и извършване на реформи. Основно място е отделено на състоянието на лидерството в посткомунистическите преходи и неговото отражение върху хода на  процесите на демократизация.

Третата част на курса е посветена на практически проблеми на изследването и оценката на политическото лидерство. Разглеждат се основните методи и техники на лидерско мислене и въздействие, както и начините за формиране на съответните умения. Изясняват се изискванията към изграждане и управление на отношенията в най-близката среда (екипа) на политическия лидер.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните политически идеи и техните автори от Античността до епохата на Френската революция. Идеите на отделните автори се разглеждат в контекста на политическите реалности, светогледните и философски нагласи на съответната епоха, както и в контекста на развитието на политическата мисъл през различните епохи. Курсът съдържа два основни раздела: Политическите идеи през Античността и Средновековието и Политическите идеи през Новото време и епохата на Просвещението.

Целта на курса е да запознае студентите с основните понятия, теоретични направления и методи при изследване на населението. Курсът ще ги направи способни за анализ на демографски данни, извлечени от националната статистика на България и на други държави, също - от международни източници като Евростат, Международната здравна организация (WHO), Отдела за населението към ООН и др. Ще могат да различават двата вида данни за населението: т. нар. "моментни данни" (stock data)  и периодни данни - за "периодни съвкупности" (flow data), както и основните елементи на демография процес - естествено и миграционно движение на населението. Ще могат да изчисляват и анализират основни демографски показатели, включително таблици за смъртност, демографски коефициенти, показатели за динамика и др. Ще получат компетентност за разпознаване и анализиране на демографската ситуация и тенденциите в областта на населението и семейството в отделни страни и региони на Европа и в света.

Въведение към методите: регресионен анализ, корелационен анализ и дисперсионен анализ.

Курсът запознава студентите с основни понятия в статистиката: статистическа съвкупнсокт, единица на съвкупността, признак, разпределение. Дадени са дефиниции, обяснения и примери. 

Чрез обучението по „Електронна търговия” се изграждат теоретични познания за основните методи и средства за търговия в Интернет. По време на практическите занятия студентите придобиват компетенции за прилагане на информационните системи и технологии при сключване на цифрови сделки.

Този курс съдържа материалите необходими за провеждане на упражненията по Икономически теории

Целта на курса е да запознае бъдещите икономисти със съвременните постижения на приложната информатика и модерните софтуерни приложения за автоматизация и управление на бизнес процеси. В края на обучението студентите трябва да могат да прилагат получените знания и практически умения за събиране, съхраняване, обработка и анализ на икономическа информация. Всеки студент трябва да може самостоятелно да формулира и решава задачи посредством включените в курса програмни продукти

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика“ е предназначен за докторантите и студентите, изучаващи дисциплината „Макроикономика“. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е запознаване с основните теоретични постулати в макроикономиката в краткосрочен период. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист, работил по съответната тематика, и представя литературните източници, които е необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи. Допълването на теоретични текстове и дефинирането на основни понятия от макроикономиката цели не само тестване на знанията ви по макроикономика, но и предоставя насоки за тяхното усъвършенстване и надграждане. Тестовите въпроси и практическите задачи, които се засягат във всяка от темите, се разглеждат в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и участва при формирането на крайния резултат на всеки от студентите по дисциплината. В края на свитъка със семинарни занятия са дадени и примерни тестове, които ще подпомогнат подготовката на докторантите и студентите.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и
провеждане на упражнения по Маркетинг

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика, второ ниво“ е
предназначен за докторантите и студентите, изучаващи икономика. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е надграждане на знанията по макроикономика от основния курс и развиване на умения за анализиране на икономически процеси. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и
интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в
макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист,
работил в съответната тематика, представя литературните източници, които е
необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи и
прави преглед на свързани основни теоретични тези. Тестовите въпроси и въпросите
за дискусия се разглеждат в рамките на аудиторните занятия с редовните
студенти, а за задочните студенти са обект на самостоятелна работа.
Практическите задачи, които се засягат във всяка една от темите, се разглеждат
в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и формира
крайния резултат на докторантите и студентите по дисциплината.

Дисциплината „Приложен икономически анализ в софтуерна среда” цели изграждане на практически умения на докторантите и студентите за анализиране на икономически данни. По време на курса те се запознават с характеристиките на системата на националните сметки, аналитичното представяне на платежния баланс, обхвата на публичния сектор и консолидираните парични отчети. Целта на дисциплината е въз основа на данни за състоянието на българската икономика за конкретен период да се изчислят макроикономически показатели по сектори на националната икономика (реален, външен, публичен и паричен), за което се използват възможностите на Microsoft Excel. Впоследствие самостоятелно изчислените показатели се анализират с оглед очертаване на икономически тенденции и проследяване на динамиката на икономическите показатели. При анализа на макроикономическата ситуация в страната е необходимо да се акцентира върху идентифициране на основните макроикономически дисбаланси и задачи пред икономическата политика. Докторантите и студентите, завършили успешно курса по „Приложен икономически анализ в софтуерна среда“, ще познават статистическите източници за макроикономически данни, характеристиките на отделните макроикономически показатели по сектори на националната икономика, както и възможностите на софтуерните продукти за анализиране на  макроикономическата динамика. В резултат на придобитите знания и умения по време на курса ще могат да анализират икономически данни посредством софтуерни продукти и да обосновават решения, изводи и препоръки за провеждането на макроикономическа политика.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и провеждане на упражнения по Икономически теории