Категории курсове


Налични курсове

Този курсима за цел да запознае учениците от 8 клас по информационни технологии  за "Уеб Сайтовете". 

От какво се състоят, как се създават, кои са статични и кои - динамични? Процесът на създаване,реализиране и публикуване на уеб сайт с Google site.

В този курс ще разгледаме осноните правила при създаване на презентация, правила при презентиране и няколко софтуера за създаване на презентация.Кариерното ориентиране е процесът на избор на най-подходящата специалност, университет и бъдеща професия. Това е един от най-важните избори в живота ни, но и за съжаление, един от най-трудните. Кариерното ориентиране може да се постигне чрез кариерно консултиране или кариерен коучинг или чрез комбинация от двете. Настоящият курс ще ви даде възможност да опознаето по-добре вашите интереси и характерови особености, което е ключово при избора на бъдеща професия.

Това е курс по история, предназначен за ученици в средните училища.

Запознаване на учениците от 1 до 4 клас  с математиката, правописа, правоговора, забележителностите на България .

Обучението е предназначено за запознаване на обучаемите с компонентите на компютърната система, компютърната текстообработка, работа с електронни таблици и създаване на презентации. Предоставени са: електронни ресурси към учебника и електронен учебник. Часовете за упражнение ще включват запознаване със софтуера, който ще бъде използван, разглеждане на примери и самостоятелна работа по определени задачи.

Курсът по Информационни технологии за 7 клас е насочен към учениците, които изучават предмета в средното училище. В него се покриват всички изучавани теми от учебната програма по предмета. За всеки урок има предварително подбрани материали, които може да са под формата на текстови документи, електронни таблици, презентации или видео уроци в зависимост от темата, която трябва да се разгледа.

Запознаване на учениците с възможността, че освен разгледания начин за създаване на сайт до момента - on-line (с програмите Weebly и Google Sites), съществува още една възможност ( с подходящо за целта средство за разработка на уеб сайтове) - създаване на сайт локално на компютъра и публикуването им след това.

Запознаване на учениците с възможността, че освен разгледания начин за създаване на

Курс по БЕЛ за подготовка за НВО след 4 клас 

Програмата на този курс по БЕЛ подготовка за НВО след 4 клас следва общообразователната подготовка, като подготвя децата за предстоящото НВО (Национално външно оценяване).
Учениците, освен че се учат, да се справят без стрес с изпитите в края на годината, децата затвърждават своите знания придобити в училище.

Обучението по география и икономика в средната образователна степен, организирано за децата на българите в чужбина, е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани с изучаване на България. Учебната програма е адаптирана към утвърдената учебна програма по география и икономика за X клас (общообразователна подготовка) и е препоръчително разпределението на часовете за обучение в класовете от VIII до X да е съобразено както с постигането на заложените в нея резултати от обучението, така и с постигането на ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап.  С цел осигуряване на условия за изучаването на учебния предмет и/или подготовката в XI и в XII клас за полагане на държавен зрелостен изпит акцентът следва да е върху практико-приложните аспекти на обучението, следвайки принципа за спираловидно овладяване на знания, умения и отношения. Ключовите компетентности може да се изграждат на базата и на други тематично близки очаквани резултати по избор на учителя.

Курсът предлага няколко типа уроци – за нови знания, за упражнение, за преговор, за обобщение и за контрол.

 

Всеки урок започва с изходен текст, маркиран с рубриката АЗ ЧЕТА. Текстовете са от различни стилове и жанрове и са съобразени с възрастовите особености на учениците. Използвани са и текстове от учебници за 5. клас по различни учебни дисциплини. Целта е чрез системата на междупредметните връзки да се тренира правописът на термини и терминологични словосъчетания от различни научни области (напр. географски открития, физични явления и процеси, здравословно хранене и др.)

 

Върху текста се изпълняват както рецептивни, така и езикови задачи. Целта е на учениците косвено да се внушава, че текстът е единство от съдържание и форма и всичко, което се учи по български език, функционира в текстовете, които ги заобикалят. Преди да се започне работа върху текста, е добре да се уточни значението на непознатите думи, включени в рубриката РЕЧНИК, т.е. речниковата работа трябва да предхожда изпълнението на рецептивните задачи.


Курсът предоставя познания за файловия формат JPEG с компресия и обхваща практическото значение и приложение на JPEG компресията.

Курсът изгражда в учениците практически умения за самостоятелно прилагане на JPEG компресия.


Учебните ресурси предоставят възможност за запознаване на студентите:

- със спецификата на поведението на деца с Генерализирани разстройства на развитието,

- диагностични критерии, позовани по международни класификатори,

- и диференциална диагностика със сходни състояния.

Електронният курс "Реферат по литературен източник" е част от практическата подготовка на студентите от магистърска програма "Образователен мениджмънт" и е свързан с усъвършенстването на уменията на студентите за изпълнението на тази специфична репродуктивна текстообработваща дейност. С приключването на курса студентите ще познават основните структурни компоненти на реферата, ще различават видовете реферативни текстове и изискванията към тях, правилно ще цитират и ще изготвят библиография.

В учебния курс се разглеждат основни въпроси свързани с организирането и функционирането на училищната организация. Включени са теми свързани с проблеми като: същност на образователната политика и законодателство; административни органи и служби в образованието основни административни документи и материали в дейността на училището. Така чрез курса студентите ще се запознаят не само с определени теории и възгледи за управление в организационната идеология на сферата на образованието, но и с конкретни данни, факти, нормативни документи свързани с устройството и функционирането на административните училищни органи и служби. С всичко това предложения курс ще допренесе за по-добрата цялостна професионална психолого-педагогическа подготовка на обучаемите.

Тематиката е свързана с теоретичните постановки и практическите постижения в областта на връзките с обществеността в образованието и запознава студентите със спецификата на връзките с обществеността в образованието, с технологичния процес на тяхното управление, със същността на организационния имидж и със средствата за неговото формиране.

Курсът запознава студентите със същността на организацията, подходите към нея, училището като организация, ефективността на организацията и подходите към установяването   й,   организационното   устройство, съществуващите образователни и организационни модели, организационната диагностика и усъвършенстването на организацията.

Последна редакция: 15.12.2015

Лекционният курс по училищна педагогика представя основните знания по следните теми: възникване и развитие на училищната педагогика, теория на образованието, теория на възпитанието и теория на обучението.

Ресурсът “Социални умения” съдържа информация за съдържанието и структурата на две основни социални умения: умението за работа в екип и умението за организация на времето. Включени са основни текстове за същността на рабоата в екип и организацията на времето и самооценъчни въпросници за измеренията на тези умения в личностен план.

Курсът е базисен за професионалната подготовка на бъдещите педагози. Основните цели, които се преследват чрез обучението по него са: 

  • информираност и познания в областта на възпитанието и обучението;
  • формиране на способности за обяснение на педагогическите явления;
  • намиране на връзки, зависимости и осъществяване на стратегии и планиране в областта на педагогиката;
  • оценяване и творчески подход към различните аспекти на възпитанието и обучението в училищната институция.

Този курс е съобразен със съвременното изискване за прилагане на интерактивно обучение "лице в лице" в училищната институция. Той е предназначен да разкрие същността и спецификата на този тип обучение, неговия произход, както и многообразието от интерактивни методи и технологии, а също и възможностите за оценяване на резултатите от интерактивното обучение. 

Настоящият е-курс е предназначен да разкрие спецификата на философията на образованието като интегративна наука, в която събитията "възпитание", "обучение" и "образование" са изследвани чрез философски методи. Съдържанието на курса включва систематизирана информация за предмета, структурата и функциите на философията на образованието; общи подходи в науката; събития, референти, конструкти в науките за образование; парадигми на образованието и обучението; подходи към образованието; закони на възпитанието, обучението и образованието; разновидности на философията на образованието в отношение към тяхната епистемологична, онтологична и аксиологична проблематика. 

Този курс разглежда съдържанието и измеренията на конфликтите и агресията във взаимоотношенията в училище. Основава се на съвременни теории за обяснение на конфликтното и агресивното поведение. Предназначен е да представи същността на конфликтите и агресията, възрастовите особености в агресивните прояви и спецификата в мотивацията на тези явления в училищните взаимодействия. Курсът разкрива различни подходи и стратегии за разрешаване на конфликтите, преодоляване и превенция на агресивните прояви.

   Психологията е научна област, положена в основите на професионалната култура на педагога. В лекционния курс са разгледани основните знания, организирани около традиционната структура на общата психология, както и някои теми от прихологията на развитието и на обучението. Разгледани са възможностите за технологично приложение на психологическите знания в широката образователна практика.

     

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът цели да запознае обучаемите с основните понятия и положения в специалното образование; понятието специални образователни потребности (СОП) и категориите СОП; проблемите при възприемане на информация от лица със СОП и алтернативи за осигуряване на достъпност. Разгледани са стандартите и принципите за създаване на достъпни Интернет страници, както и инструменти за валидация на достъпността и специализирани средства и инструменти за достъпност.

Студентите се запознават с основните положения на приобщаващото и интегрирано образование, понятията обучителни трудности, дислексия, дисграфия и дискалкулия. Подробно се запознават с особеностите на деца и възрастни с обучителни трудности (дислексия, дисграфия и дискалкулия). Основно се набляга на запознаване с основните функции на информационните технологии използвани като асистиращи при деца и възрастни с обучителни трудности, като приложения за преобразуване на текст в реч, обучителни игри, приложения за съставяне на планове и графици и др. Практическите занятия включват разглеждане на примерни достъпни Интернет сайтове и запознаване с интерфейса на два софтуерни продукта за създаване на тестови и дидактически материали полезни за деца и възрастни с обучителни трудности HotPotatoes и Quandary.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът "Английски език за напреднали B2-C1" е предназначен за студенти с инженерно направление на обучение и с ниво на англисйки език, минимум B2. С помощта на този курс, студентите ще имат възможността да се запознаят и припомнят текстове и термини, полезни за тяхнота професионална насоченост и практика, ще се научат да трансформират необходимите терминологични знания от български/английски език и на български/английски език. Това ще спомогне за плавното преминаване на речта от единия на другия език, за по-гладкото изразяване в устната и писмената реч, както и ще услесни бъдещото обучение при работа със специализирана литература.

Курсът е част от професионалната подготовка на студентите от специалностите "Физика и математика", "Химия и физика" и "Биология и физика", която дава педагогическа правоспособност. Съдържанието на тази дисциплина се определя от науката физика, теорията на познанието и дидактиката.

Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от училищния курс по физика.

Английски език за начинаещи част 2 е продължение на вече положените знания в първата част. Целта на курса е да развие и надгради уменията по английски език за писане, слушане, усвояване и практически на граматичните правила. В курсът са включени теория, както и практически упражнения, които ще спомогнат за лесното придобиване на знания по английски език.

Курсът по Генетика е предназначен за бакалаври и е задължителен. Той има за цел да даде подробни познания относно основните принципи на наследствеността и изменчивостта, както и механизмите, осигуряващи запазването и предаването на наследствената информация. Обърнато е внимание на основните раздели на генетиката – хибридологчен анализ; цитогенетика; генетика на пола, мутационна генетика; молекулярна генетика, популационна генетика, селекционна генетика. Специално се акцентува и на основни проблеми от генетиката на човека. Темите са съобразени със спецификата на педагогическата професионална реализация на студентите от тази специалност.

    Основната цел на обучението в този курс е формиране у студентите на следните умения и навици за лабораторно-експериментална работа в средното училище: овладяване на съвременни и класически лабораторни методи за измерване на физични величини; овладяване на съвременни и класически методи за демонстриране на основните физични явления и закони; планиране на експериментална работа; систематизиране, обработка и анализ на данните от експерименталната работа; анализ на възможните грешки и вземане мерки за намаляването им.

    Специално внимание се обръща на въпросите на: използване на класически и модерни ТСО в експеримента по физика; оборудване и организиране на кабинета по физика и съставяне план за дейността му; самостоятелно конструиране на демонстрационни и лабораторни опитни постановки; решаване на експериментални задачи. Обучението на студентите се провежда в две специализирани лаборатории, обхващащи системата на училищния физичен експеримент съответно в средния и горния курс на обучение.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като се въведат важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Дисциплината запознава студентите с рефлексивната проблематика в психологически и в педагогически аспект. Целта е да се създадат условия за активизиране на различни типове рефлексия в проблемни ситуации, свързани с обучението по природни науки (преподаване, ръководство и управление, учене). Очаква се като резултат студентите да са по-мотивирани за професионална дейност като учители и да са подготвени за осъществяване на рефлексивна педагогическа практика.

Предназначението на курса е задълбочи знанията на студентите, бъдещи учители по физика за целите на обучението по физика в рамките на конструктивисткия подход. Поставя се акцент върху развитието на процесуални умения. Представени и изследвани са важни и специфични стратегии на преподаването, които стимулират когнитивното, комуникативно и социално раз­витие на студентите. Разглеждат се въпроси, свързани с научната грамотност, конструк­тивист­кия подход, научните процесуални умения и различни стратегии за тяхното формиране. В процеса на обучение студентите могат да създадат собствени учебни ресурси и така да стимулират активното учене.

Учебната дисциплина цели да даде на студентите необходимите научни знания,  умения и компетенции необходими за същността и основните измерения на приобщаващото образование. В дисциплината са разгледани основни проблеми  с приобщаващото образование на ученици със специални образователни потребности включени в общообразователната среда; добри практики в осъществяване на приобщаващото образование по отношение на различни групи ученици със специални образователни потребности улесняващи обучението; сътрудничество между училището и семейството; училищни политики за за реализиране на приобщаващото образование.

Обучението по дисциплината „Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ” има следните цели: запознаване на студентите с основните логически и дидактически проблеми на обучението по математика; усвояване на общи и специфични за обучението по математика принципи, подходи, методи, форми и средства за обучение; запознаване на студентите с мястото, значението и съдържанието на темите от училищния курс по математика в 1. – 4. клас и с различни варианти на тяхното изучаване; усвояване от студентите на дидактико-методически технологии за преподаване на учебния материал по математика в началния етап на основната образователна степен; формиране у студентите на професионални умения на равнище планиране, реализиране и контрол; наблюдения, анализ, подготовка, реализация и самооценка на уроци по математика.
Обучението по дисциплината „Стратегии за приложение на методите за решаване на задачи по математика“ има следните цели: запознаване на студентите с теоретичните основи на методите за решаване на задачи в обучението по математика; запознаване със същността, логическите схеми и технологичните интерпретации на методите за решаване на задачи; овладяване приложенията на методите за решаване на математически и практически задачи.

Курсът е свързан със спецификите в методическата работа при обучение на български ученици от ромски и турски произход, които в своята речева практика доминиращо използват майчиния език. 

Учениците получават знания в областта на екологичните технологии, използването на неизчерпаемите (вятър, слънце, вода, геотермална енергия) и опазването на изчерпаемите (полезни изкопаеми) природни ресурси, както и умения да анализират конкретна природна и социално-икономическа обстановка и да предлагат използването на най-подходяща екологична технология с цел опазване на околната среда.

В този курс ще обхваща материали по Литература.

Курсът по увод в литературната теория има за цел да даде на студентите базовата литературнотеоретична подготовка. Тя включва запознаване с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука. Същностните знания са съсредоточени върху възловите литературоведски категории понятия, необходими на студентите при овладяване на материала по конкретните литературноисторически дисциплини, застъпени в учебните планове. Логиката на курса се разгръща в няколко раздела, обхващащи в последователност знания за същността и строежа на литературната творба, за родовото и жанровото деление на литературата и историколитературната типология.

Успешно завършилите обучението по дисциплината „Увод в литературната теория” ще придобият основополагащата литературоведска „грамотност” и ще са запознати с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука; ще са усвоили базовите литературнотеоретични понятия и категории; ще са формирали умения за анализ и интерпретация на художествени текстове и културни феномени.

Примерни уроци,програма по МОЛ,план на урок по литература във връзка с проекта Пловдивски електронен университет.

 Историята е наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Археологията е  е хуманитарна наука изучаваща човешката дейност в миналото, главно чрез възстановяване и анализ на материалната култура и по данни за околната среда.

В съдържателно отношение курсът по Археография запознава студентите с общата теория на Археографията, историята и съвременната организация на публикаторската дейност, включително и на архивните институции, ориентирана към формирането на изворовата база (печатна или в електронен формат) на историческата наука. Особено внимание се обръща на утвърдените регламенти относно работата по подготовката и оформянето на различните по тип и вид документални публикации (печатни, фототипни и в електронен формат), които по своя гносеологичен статус са едновременно част от изворовата база и от специализираната историческа книжнина.

Учебната програма е построена модулно и съдържа определени образователни компоненти и учебни единици, изградени на базата на дефинираните учебни резултати. Именно те са в основата както на избора на учебното съдържание, така и на начина, времето и мястото на преподаване и учене.


Уни­вер­си­тет­с­ка­та учеб­на дис­цип­ли­на Ар­хи­вис­ти­ка за­поз­нава сту­ден­ти­те с по­ява­та и еволюцията на до­ку­мен­ти­те, ка­то сред­с­т­во за уп­рав­ле­ние, основни ин­фор­ма­ци­он­ни из­точ­ни­ци и обект на архивиране. Също така се проследява генезиса, институционализарането и съвременната организация на националните исторически архиви, които  оси­гу­ря­ват формирането, опазването и из­пол­з­ва­не­то на публичния архивен ресурс в сфе­ра­та на уп­рав­ле­ни­ето, на­ука­та и кул­ту­ра­та. На то­зи фон се раз­г­леж­дат ос­нов­ни­те ета­пи в историята и развитието на бъл­гар­с­ките архиви. Изяс­ня­ват се за­ко­но­да­тел­ни­те ос­но­ва­ния и из­точ­ни­ци­те за фор­ми­ра­не на Националния ар­хи­вен фонд (НАФ) на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия; по­соч­ват се прин­ци­пи­те за не­го­во­то раз­п­ре­де­ле­ние по съ­щес­т­ву­ва­ща­та мреж­а от ар­хив­ни уч­реж­де­ния; пред­с­та­вя се, ма­кар и най-об­що, до­ку­мен­тал­ни­ят със­тав на от­дел­ни­те ар­хи­ви; ха­рак­те­ри­зи­рат се ос­нов­ни­те фун­к­ции на ар­хив­ни­те уч­реж­де­ния.

Представя се също ин­фор­ма­ци­он­на­та сис­те­ма на държавните ни ар­хи­ви и осо­бе­нос­ти­те на раз­лич­ни­те ар­хив­ни спра­воч­ни­ци - пъ­те­во­ди­те­ли, опи­си, ка­та­ло­зи, прег­ле­ди и др. Де­мон­с­т­ри­рат се ин­фор­ма­ци­он­ни­те им въз­мож­нос­ти в тра­ди­ци­онен и ав­то­ма­ти­зи­ран ре­жим при издирване на ар­хив­ни до­ку­мен­ти - по кон­к­рет­ни те­ми, въп­ро­си и др.

Чрез пред­ви­де­ни­те се­ми­нар­ни уп­раж­не­ния сту­ден­ти­те при­до­би­ват не­об­хо­ди­ми­те им поз­на­ния и прак­ти­чес­ки уме­ния за из­дир­ва­не­то и из­пол­з­ва­не­то на ар­хив­ни­те до­ку­мен­ти ка­то ис­то­ри­чес­ки из­во­ри.

Идеята на курса е да надгради усвоеното по методи на теренното изследване като теоретизира с подготвянето на изследването и демонстрира какво се случва след събирането на теренната информация. По този начин чрез занаята на изследване се дава възможност на студентите да очертаят мястото на етнологията и социалната антропология сред останалите социални и хуманитарни дисциплини. Целите на курса са да помогне на студентите да: анализират теренна информация; сравняват, отчитайки контекста; идентифицират теоретични перспективи, и представят аргументирано антроположки тези. Ядро са сравненията в контекст и използването на случаи. Основна тема е диалогът на „антроположкия” (конструктивисткия) с „научния” (позитивисткия) подход. Смисълът от "теорията" се вижда само във възможността за нейното приложение. В тази връзка, независимо от наименованието си, курсът е с практическа насоченост.

Завършилите курса ще знаят основните видове анализ на качествени данни и ще могат да: изразяват собствената си позиция по антроположки проблеми и представят свои тези чрез езика на антропологията.

Курсът критически рефлектира върху основните понятия "социално неравенство" и "социална стратификация". Дискурсът за "социалното неравенство" се разглежда като специфична форма на обективиране (удвояване) на съществуващите социални различия, а оттук, доколкото бива седиментиран в конкретни теоретични модели, и за тяхното легитимиране и възпроизвеждане. Тази понятийна рамка предполага, от една страна, преглед на основни теории за социалното неравенство и стратификация, а от друга - проблематизиране на конкретни форми на социалното разслояване. В тази връзка курсът ще постави акцент върху социалните страдания, възникнали като резултат от новите форми на неравенства (дигиталните разделения и стратификации; тези, свързани с възхода на генетиката и биотехнологиите, на екологичния расизъм и "ендоколониализъм" и т. н.), които пораждат и новите форми на социална неравноценност през 21 век.

Интеркултурната комуникация е учебна дисциплина, която се изучава само от студентите избрали модул „Експерт“ след първите две години на своето обучение. Дисциплината залага в много голяма степен на знанията и уменията, които студентите са придобили в предходните години на базово обучение по етнология и антропология. Централни понятия, на които интеркултурната комуникация като учебна дисциплина се опира са култура (в широкия смисъл на думата), културен релативизъм, емическа и етическа гледна точка, смяна на перспективата, етноцентризъм и пр. От голямо значение за и знанията придобити в дисциплините Етнолингвистика и Стереотипи и предразсъдъци, с които ИКК има пресичащи се проблемни полета. Дисциплината залага най-вече на формирането на нагласи за освободено от стереотипи и оценки междукултурно общуване.

В курса са представени основните теоретични идеи за рефлексията и общ модел на тяхното приложение в широката обществена практика / образование, управление и др./.

Курсът има за цел да запознае студентите със структурата и съдържанието на специалната психология. Изясняват се общите принципи и задачи, както и теоретико-методологичната база на специалната психология /психология на лицата с увреждания/.

Специално внимание се отделя на водещите теоретични концепции, изясняващи механизмите и закономерностите на развитието на лицата с увредания. Прецизират се релациите увреждания - специални потребности - специални образователни потребности - специални социални потребности.

Сред основните задачи на курса са запознаване на студентите с:

- основните раздели на специалната психология: психология на лица с умствена изостаналост, с интелектуални увреждания, с генерализирани разстройства на развитиета, със зрителни затруднения, със слухови увреди, с обучителни трудности, с нарушения в емоционалното развитие;

- базисни аспекти на диференциалната диагностика при отделните категории лица с увреждания и със специални потребности;

- проблемите на формиране на персоналната идентичност и социалната компетентност на лицата с увреждания.

Курсът „Социална компетентност“ представя основни теми като:

-   проблемната област на социалната компетентност,

-  пространството на социалната компетентност през призмата на  видове компетенции и компетентности, които са в основата на формиране на персоналната идентичност,

-  формиране на компетентността,

-  взаимовръзката на социалната компетентност и социалните умения,

-  структура и прототипи на социалната компетентност, 

-  прилики, разлики и антагонизъм на социалната компетентност и социалната интелигентност,

Социалната компетентност е дискутируема проблематика в много научни и практико-приложни пространства. Значимостта на ефективните социални интеракции  е базисна за житейските, образователните и професионалните модели на поведение.

Курсът има за цел изучаване на теорията на привързаността и възможностите за приложението й в образователната среда. Студентите ще се запознаят с основни положения и понятия в теорията на привързаността, с процедури и методи за диагностика на привързаността и с основни нарушения на емоционалното привързване.

   Курсът по "Социална психология" има за цел да запознае студентите с предмета на тази наука и да предостави базисна информация по основните области, в които работят социалните психолози. Обхванати са теми, свързани със социално-психологичните методи за изследване на проблемите, някои аспекти на убеждаващата комуникация, междуличностното познание и изграждането на трайни междуличностни отношения. Внимание е обърнато и на проблемите на междугруповите и интеркултурните феномени, стереотипното мислене и поведение, предразсъдъците и дискриминацията; агресивното поведение и просоциалното поведение. Включена е информация за груповите процеси, свързани с  феномените на "конформизма", "подчинението","груповото мислене" и "поляризацията". Обхванати са темите за масовото поведение и масовите комуникации.

Курсът представя основни теми от областта на юридическата психология. Предназначен е да запознае студентите с една специфична област на приложната психология, която има особено практическо и социално значение. Разгледани са основни въпроси, свързани с психологическата същност на криминалното поведение, както и на престъпността като социален феномен.

Курсът е структуриран в три части. В първата част курсът се изясняват теоретичните проблеми на дефинирането на лидерството, редица свързани и допълващи понятия, ролята на елитите за излъчването и дейността на лидерите. Разглежда се историческата еволюция в политическото лидерство, както и характерната съвременна културна и институционална среда на лидерството.

Във втората част на курса вниманието се насочва към анализ на редица типове и стилове лидерство. Изследват се случаи на решително влияние на политическото лидерство за преодоляване на кризи и извършване на реформи. Основно място е отделено на състоянието на лидерството в посткомунистическите преходи и неговото отражение върху хода на  процесите на демократизация.

Третата част на курса е посветена на практически проблеми на изследването и оценката на политическото лидерство. Разглеждат се основните методи и техники на лидерско мислене и въздействие, както и начините за формиране на съответните умения. Изясняват се изискванията към изграждане и управление на отношенията в най-близката среда (екипа) на политическия лидер.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните политически идеи и техните автори от Античността до епохата на Френската революция. Идеите на отделните автори се разглеждат в контекста на политическите реалности, светогледните и философски нагласи на съответната епоха, както и в контекста на развитието на политическата мисъл през различните епохи. Курсът съдържа два основни раздела: Политическите идеи през Античността и Средновековието и Политическите идеи през Новото време и епохата на Просвещението.